melocoffee UAE logo
Barattolo

Barattolo

بسته بندی های کنسرو رنگارنگ موجود در رنگ های مختلف؛

آنها حاوی دو بسته قهوه آسیاب شده Miscela Oro (هر کدام 250 گرم) هستند.

توضیحات: باراتولو 250 گرم
واحد اندازه گیری: شماره
قطعات برای بسته بندی: 12 عدد
وزن برای بسته بندی: 3
بسته های اروپا: 80
وزن خالص اروپا: 240